اصطلاحات کاربردی مکالمه

مشاهده رایگان جلسه اول

دوره مکالمه کلایمکس

مشاهده رایگان جلسه اول

دوره آیلتس کلایمکس

مشاهده رایگان جلسه اول

مینی دوره 60 در 600

مشاهده رایگان جلسه اول

دوره انگلیسی با موزیک

مشاهده رایگان جلسه اول

ساختارهای زبان (مقدماتی)

مشاهده رایگان جلسه اول

ساختارهای زبان(متوسط به بالا)

مشاهده رایگان جلسه اول

دوره مکالمه با فیلم (مقدماتی)

مشاهده رایگان جلسه اول

مکالمه موقعیت محور

مشاهده رایگان جلسه اول

دوره مکالمه با فیلم (متوسط به بالا)

مشاهده رایگان جلسه اول

200 تله مرگبار یادگیری زبان

مشاهده رایگان جلسه اول

لیسنینگ و ریدینگ آیلتس

مشاهده رایگان جلسه اول

دوره جامع 120 روزه مکالمه

مشاهده رایگان جلسه اول

دوره جامع 120 روزه آیلتس

مشاهده رایگان جلسه اول

سوپر مدرس چند بعدی

مشاهده رایگان جلسه اول

دوره جامع طلایی

مشاهده رایگان جلسه اول

استفاده حرفه ای از دیکشنری

مشاهده رایگان جلسه اول