اصطلاحات کاربردی مکالمه

مشاهده رایگان جلسه اول

دوره انگلیسی با موزیک

مشاهده رایگان جلسه اول

دوره مکالمه با فیلم (مقدماتی)

مشاهده رایگان جلسه اول

مکالمه موقعیت محور

مشاهده رایگان جلسه اول

دوره مکالمه با فیلم (متوسط به بالا)

مشاهده رایگان جلسه اول

200 تله مرگبار یادگیری زبان

مشاهده رایگان جلسه اول

دوره جامع 120 روزه مکالمه

مشاهده رایگان جلسه اول

دوره جامع طلایی

مشاهده رایگان جلسه اول

استفاده حرفه ای از دیکشنری

مشاهده رایگان جلسه اول